Rosie Za Iang Par
Kum 2

2009 February 14

A nu Zing Bawi le a pa Tin Hei Ruang Mang

A dawt bik mi a u Maw (Monica he)

 

a ttale le a pu Hmun

a u Chin le a u Zing

a u Zi le a u Don

a u Sui le a u Dim he

 

a u Iang

a u Zi

a u Hlawn

a u Vang

a u Sung

a tta Cung

A u Dim nih a dawt bik ko rua

A pu nih a kilhkamh

Suite & Dimdim, an pu Hlun sin um an cim lo.

Wine zong in lawmh ding.

A nu Ca, a pu Hlun, a u Zing, a pu Hmun le a u Don

Happy Birthday!